Upravit stránku

Oznamování protiprávního jednání - Whistleblowing

 

Obecná ustanovení a právní rámec

 

Účelem směrnice o ochraně oznamovatelů je zavedení vnitřního oznamovacího systému („VOS“) ve smyslu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, stanovit pravidla pro podávání a posuzování oznámení a vytvořit podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly.

 

Definice pojmů

           

 • Oznamovatel: Fyzická osoba, která oznamuje protiprávní jednání, u nějž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

 

 • Příslušná osoba: Fyzická osoba, která je bezúhonná (dle zákona na ochranu spotřebitelů), zletilá a plně svéprávná a kterou povinný subjekt pověřil, aby vykonávala činnosti, které příslušné osobě svěřuje zákon. Jedná se zejména o

 

 1. přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím VOS
 2. navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení
 3. zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po jeho ukončení, pokud zákon nestanoví jinak,
 4. postupuje při výkonu své činnosti nestranně,
 5. plní pokyny organizace, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti dle této směrnice.

V organizaci je touto činností pověřen Josef Diblík.

 • Odvetné opatření: Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě může způsobit újmu.
 • Nápravné opatření: Opatření navržená příslušnou osobou nebo přijatá povinným subjektem k předejití nebo nápravě zjištěného protiprávního stavu.
 • Vnitřní oznamovací systém („VOS“): Jedná se o soubor postupů s pravidel v organizaci, které umožňují bezpečně podat oznámení a získat na něj adekvátní reakci.

Způsob podání a nakládání s oznámením

 1. Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS,  nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz).
 2. Prostřednictvím systému VOS
 • Elektronicky na emailovou adresu whistleblowing@vpsr.cz
 • Na žádost oznamovatele osobně (ve lhůtě 30 dní) u pověřené osoby

Příslušná osoba má dále povinnost vést v elektronické podobě evidenci veškerých oznámení, která musí obsahovat následující taxativně stanovené údaje:

 • datum přijetí oznámení,
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a kontaktní adresu oznamovatele, jsou-li tyto údaje příslušné osobě známy,
 • shrnutí obsahu oznámení a identifikaci osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li příslušné osobě její totožnost známa,
 • datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou nebo posouzení oznámení pověřeným zaměstnancem a jejich výsledek.

Příslušná osoba po přijetí oznámení:

 1. dodržuje zákonem předepsaný postup a lhůty,
 2. vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne, kdy oznámení přijala,
 3. zajistí, aby oznámení obsahovala zákonem stanovené údaje,
 4. do 30 dnů posoudí důvodnost oznámení a informuje o tom oznamovatele, ve složitějších případech může tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, nejvýše však dvakrát,
 5. osobní oznámení osobně musí příslušná osoba přijmout v přiměřené lhůtě, ne delší 30 dnů,
 6. v případě důvodného oznámení navrhne povinnému subjektu opatření k nápravě,
 7. pokud oznámení posoudí jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu o tom vyrozumí oznamovatele, poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci,
 8. zajišťuje případnou komunikaci s ministerstvem spravedlnosti,
 9. navrhuje uplatnění případných postihů,
 10. archivuje oznámení po dobu pěti let.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle směrnice, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Ochrana informací a totožnosti oznamovatele

Organizace technickými a organizačními prostředky zajistí, aby se s podanými oznámeními mohla seznamovat pouze příslušná osoba. Ta nesmí poskytnout žádné třetí osobě informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel oznámení.

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a pravidel GDPR. Osobní údaje nepodstatné pro zpracování konkrétního oznámení, nebudou evidovány a bez odkladu vymazány.

Nepravdivá oznámení

Pokud bude podáno vědomě nepravdivé oznámení, může být sankcionováno pokutou 50 000 Kč.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti